Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiConsultanta Juridica

Consultanta Juridica

Încă de la înfinţare o societate are nevoie de un consultant juridic. De la stabilirea formei juridice de înființare până la întocmirea diverselor documente şi decizii, acordăm prin experţii şi partenerii săi, servicii de consultanță juridică pentru societățile comerciale. 

În contextul unui cadru legislativ care evoluează constant, companiile cu o strategie de dezvoltare pe termen lung, au nevoie de îndrumare, consiliere și asistență juridică de calitate pentru a evita erorile de procedură/ interpretare a legii și sancțiunile de natură fiscală ce pot afecta funcționarea optimă.

Corporate

 • Consultanță și asistență juridică privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societăților cu răspundere limitată, a societăților pe acțiuni, sucursalelor și filialelor înființate de o societate cu sediul în România sau de o entitate străină;
 • Consultanță și asistență juridică privind înregistrarea modificărilor actelor constitutive ale comercianților – denumirea unui comerciant (firma), emblema, transformarea formei juridice a unei societăți, sediul comercianților sau a sucursalelor acestora în același județ, prelungirea duratei de funcționare a societăților comerciale, reducerea duratei de funcționare a societăților comerciale, obiectul de activitate (completare, extindere, reformulare etc.), actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN, majorarea capitalului social al societăților comerciale, reducerea capitalului social al societăților comerciale, transmiterea părților sociale, a acțiunilor, suspendarea temporară a activității/reluarea activității societăților comerciale, excluderea sau retragerea asociaților ca urmare a unei hotărâri judecătorești irevocabile, fuziunea sau divizarea unei societăți comerciale, dizolvarea de drept a S.R.L. cu asociat unic, înființarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, radieri), etc.;
 • Consultanță și asistență juridică referitoare la organizarea și funcționarea societăților comerciale;
 • Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a societăților comerciale;
 • Asistență la adunarea generala a asociaților/acționarilor;
 • Consultanță în domeniul lichidărilor voluntare conform legii 31/1990 republicată și modificată;
 • Contracte incidente societăților comerciale referitoare la managementul și funcționarea acestora;
 • Asistență privind modificarea capitalului social, conversia creanțelor în acțiuni/parti sociale, analiza cerințelor legale privind desființarea, divizarea, dizolvarea societăților.

Fiscal / Financiar

 • Consultanță fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale privind aplicarea normelor de drept fiscal ce reglementează: impozitarea societăților comerciale, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul nerezidenților, impozitarea persoanelor fizice;
 • Consultanță fiscală, reprezentând redactarea de opinii legale privind aplicarea dispozițiilor Convențiilor de Evitare a Dublei impuneri;
 • Asistență în timpul controalelor efectuate de autoritățile fiscal;
 • Reprezentarea în relația cu autoritățile fiscale;
 • Asistență și reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control și a deciziilor de impunere și a oricăror acte emise de autoritățile publice din domeniul fiscal;
 • Asistență și reprezentare în fata instanțelor competente în litigiile privind problemele de natură fiscală;
 • Negociere/renegocieri finanțări locale;
 • Due Diligence, asistență la fuziuni și achiziții;
 • Verificare documentație aferentă creditelor ipotecare și imobiliare.

Dreptul Muncii

 • Consultanță și asistență juridică privind activitatea curentă a clienților societății în materia legislației muncii: redactarea clauzelor speciale incluse în contractele individuale de muncă și asistență în negocierea acestora, verificarea executării contractelor individuale de muncă, a aplicării de sancțiuni, exercitarea de acțiuni în justiție, redactarea și negocierea proiectelor de contracte colective de muncă, redactarea de regulamente și norme interne;
 • Consultanță și asistență juridică în procedura de concediere individuală și/sau colectivă;
 • Consultanță și asistență în desfășurarea cercetărilor disciplinare;
 • Redactarea de rapoarte due diligence privind legislația muncii;
 • Reprezentarea clienților societății în relația cu autoritățile publice din domeniul dreptului muncii

Consultanta Juridica Generala

 • Trimiterea periodică pe e-mail Clientului de informări cu privire la apariția unor acte normative noi, precum și cu privire la modificarea sau abrogarea celor în vigoare, cu precizări exprese pe legea aplicabilă aferentă obiectului de activitate al clientului;
 • Întocmirea, negocierea, amendarea contractelor comerciale și a altor acorduri (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuție, parteneriat, joint-venture, împrumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipotecă , cesiune, construcții, întretinere);
 • Înființare, radiere, executarea garanțiilor reale;
 • Consultanță în derularea procedurilor de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc);
 • Întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare și supravegherea realizării acestuia în cele mai bune condiții;
 • Întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăți și a previzionării posibilităților de redresare;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmează a fi valorificate prin vânzare;
 • Întocmirea proiectului de plan de lichidare.
Share