Servicii Juridice

„Dacă impui zece mii de norme juridice, distrugi orice urme de respect pentru lege” Winston CHURCHILL

Încă de la înfinţare o societate are nevoie de un consultant juridic. De la stabilirea formei juridice de înfinţare până la întocmirea diverselor documente şi decizii, AS GROUP este alături de dumneavoastră prin experţii şi partenerii săi.

Corporate

Servicii Juridice Corporate

 • Consultanţă şi asistenţă juridică privind înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor cu raspundere limitată, a societăţilor pe acţiuni, sucursalelor şi filialelor înfiinţate de o societate cu sediul în România sau de o entitate străină;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică privind înregistrarea modificărilor de acte constitutive ale comercianţilor – denumirea unui comerciant (firmă), emblema, transformarea formei juridice a unei societăţi, sediul comercianţilor sau a sucursalelor acestora în acelaşi judeţ , prelungirea duratei de funcţionare a societăţilor comerciale, reducerea duratei de funcţionare a societăţilor comerciale, obiectul de activitate (completare, extindere, reformulare etc.), actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN, majorarea capitalului social al societăţilor comerciale, reducerea capitalului social al societăţilor comerciale, transmiterea părţilor sociale, a acţiunilor, suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societătilor comerciale, excluderea sau retragerea asociaţilor ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, fuziunea sau divizarea unei societăţi comerciale, dizolvarea de drept a S.R.L. cu asociat unic , înfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, radieri), etc.;
 • Consultanţa şi asistenţa juridică referitoare la organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale;
 • Elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale;
 • Asistenţă la adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • Consultanţă în domeniul lichidărilor voluntare conform legii 31/1990 republicată şi modificată;
 • Contracte incidente pentru societăţile comerciale referitoare la managementul şi funcţionarea acestora;
 • Asistenţă privind modificarea capitalului social, conversia creanţelor în acţiuni, analiza cerinţelor legale privind desfiinţarea, divizarea, dizolvarea societăţilor.
Fiscal-Financiar

Servicii Juridice Fiscal-Financiare

 • Consultanţă fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale privind aplicarea normelor de drept fiscal ce reglementează: impozitarea societăţilor comerciale, taxa pe valoarea adaugată, impozitul pe venitul nerezidenţilor, impozitarea persoanelor fizice;
 • Consultanţă fiscală, reprezentând redactarea de opinii legale privind aplicarea dispozitiilor Convenţiilor de Evitare a Dublei impuneri;
 • Asistenţă in timpul controalelor efectuate de autorităţile fiscale;
 • Reprezentarea în relaţia cu autorităţile fiscale;
 • Asistenţă şi reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control şi a deciziilor de impunere şi a oricăror acte emise de autorităţile publice din domeniul fiscal;
 • Asistenţă si reprezentare în faţa instanţelor competente în litigiile privind problemele de natură fiscală;
 • Negociere/renegocieri finanţări locale;
 • Due diligences, asistenţă la fuziuni şi achiziţii;
 • Verificare documentaţie aferentă creditelor ipotecare şi imobiliare.
Dreptul muncii

Dreptul muncii

 • Consultanţă şi asistenţă juridică privind activitatea curentă a clienţilor societăţii în materia legislaţiei muncii: redactarea clauzelor speciale incluse în contractele individuale de muncă şi asistenţă în negocierea acestora, verificarea executării contractelor individuale de muncă, a aplicării de sancţiuni, exercitarea de acţiuni în justiţie, redactarea şi negocierea proiectelor de contracte colective de muncă, redactarea de regulamente şi norme interne;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în procedura de concediere individuală şi/sau colectivă;
 • Consultanţă şi asistenţă în desfăsurarea cercetărilor disciplinare;
 • Redactarea de rapoarte due-diligence privind legislaţia muncii;
 • Reprezentarea clienţilor societăţii în relaţia cu autorităţile publice din domeniul dreptului muncii
Consultanță juridică generală

Consultanță juridică generală

 • Trimiterea periodică pe fax/e-mail Clientului de informări cu privire la apariţia unor acte normative noi, precum şi cu privire la modificarea sau abrogarea celor în vigoare, cu precizări exprese pe legea aplicabilă aferentă obiectului de activitate al clientului;
 • Întocmirea, negocierea, amendarea contractelor comerciale şi a altor acorduri (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, parteneriat, joint-venture, împrumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipotecă , cesiune, construcţii, întretinere);
 • Înfiinţare, radiere, executarea garanţiilor reale;
 • Consultanţă în derularea procedurilor de prevenţie (concordat preventiv, mandat ad-hoc);
 • Întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare şi supravegherea realizării acestuia în cele mai bune condiţii;
 • Întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmeaza a fi valorificate prin vânzare;
 • Întocmirea proiectului de plan de lichidare.

De ce AS GROUP?

 • Oferă rezolvări rapide și soluții optime
 • Serviciile oferite sunt în conformitate cu orice activitate pe care o desfășoară o companie, indiferent de domeniul în care aceasta activează
 • Întelegem profund nevoile partenerilor noștri oferind servicii de cea mai înaltă calitate

Liviu
COSTINEA

Roxana
CHIRIAC

//]]>